Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Zadržování vody v krajině - Pilotní projekt Zdoňovsko (tzv. Model Zdoňov)

  • Kategorie: 2. sekce
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 100
Lektoři
Jiří Malík

Na ochranu přírody vystupoval ještě před rokem 1989, tehdy v podzemním ekologickém hnutí Ekona Náchod. Ve službách státní ochrany přírody strávil 20 let na Správě CHKO Broumovsko, kde byl i zástupcem vedoucího. Ekolog, vodař, expert na odpadového hospodářství, hodnocení EIA, geodet, filmař, fotograf, inspektor sanace azbestu, autor mnoha článků a několika publikací, řady prezentací. Zabývá se studiem globálních ekologických problémů včetně studie změny klimatu. Státní zkoušky v oblasti státní správy, na úseku ochrany přírody a životního prostředí. Absolvent gymnázia Trutnov a střední průmyslové školy stavební v oboru Geodézie a kartografie, pomaturitní studium Tvorba a ochrana ŽP na Státním energetickém institutu v Praze. Nominant na cenu Vavrouška, držitel náchodského Křesadla. Podíl na sanaci několika nebezpečných skládek na Broumovsku, zastavení spalovny v Teplicích nad Metují, ostraze sokola stěhovavého a vlčích hlídkách na Broumovsku. Je autorem zákona na ochranu ozonosféry v ČR. Založil občanské sdružení Živá voda, jehož je i předsedou. Je autorem konceptu globálního Hnutí Rodina Matky Země, jehož cílem je přechod lidstva na udržitelnou ekologickou stopu. V roce 2012 v Náchodě svolal a založil národní koalici STOP HF, která iniciovala zastavení frakování břidlic a podzemní spalování uhlí v ČR, čímž eliminovala ohrožení pitné vody v ČR pro cca 1,5 mil obyvatel. Spolupodílel se na zrušení přehrady v Pěčíně v Orlických horách. Je autorem několika revitalizačních opatření, návrhu řešení lokality NATURA 2000 Březinka, spoluautorem naučné stezky v NPR Teplické skály a několika návrhů plánů péče. Inicioval výklad několika legislativních pojmů zákona 114/92 Sb. o ochraně niv a toků jako významných krajinných prvků včetně prosazení zásad ochrany pstruhových vod, což bylo aplikováno do praxe nejen na úseku ochrany přírody, ale i úseku vodohospodářském. V roce 2018 se stal předsedou představenstva Asocice pro odstraňování azbestu v ČR. Je autorem celoplošné zádrže vody v okolí Zdoňova – „Modelu Zdoňov”, který je navržen jako pilotní projekt pro ČR a EU pro možnost rychlé „všenápravy“ krajiny a boje se suchem. Jedním z hlavních výstupů modelu je výpočet celoplošné minimální zádrže vody v krajině ČR, která činí 1,5 násobku objemu všech 165 přehrad ČR dohromady. Vegetarián, vlastník lesa, nevlastní automobil, jezdí hromadnou přepravou a na kole, horolezec s řadou prvovýstupů na pískovcích Broumovska.

Popis

Zničená krajina s nízkým obsahem vody a stále se snižující biodiverzitou, pomalá adaptace státu na klimatickou změnu, mizivá možnost občanů, města, obcí bojovat se suchem a klimatickou změnou… To jsou jedny z mnoha problémů dnešní ČR, kvůli kterým také vznikl tzv. Model Zdoňov.

Projekt celoplošné zádrže vody na ploše 20,5 km2, je koncipován jako unikátní, modelové know-how pro ČR/EU, jak zadržet vodu v krajině v celé ploše povodí i s pomocí nevládního sektoru včetně možnosti vytvářet pracovní místa a zdroje příjmů pro lokální ekonomiku. Jde o možnost všenápravy krajiny směřující navíc k možnosti lokální autonomie mikroregionů.

Jako zástupce z dlouhého seznamu cílů projektu můžeme jmenovat, adaptace na klimatickou změnu, zlepšení místního mikroklimatu, zvýšení biodiverzity nebo vznik pracovních míst různé kvalifikační náročnosti.

Pokud se projekt podaří plně zrealizovat, budou patrné zásadní rozdíly funkcí krajiny před úpravami a po obnovení vodního režimu. To může zároveň sloužit jako výukový materiál pro školy, samosprávy i státní správy a to i formou in matura – přímo v terénu.

Více info na: zivavoda.biz/brozura

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.